آشنایی با دستورالعمل ها و اصول ایمنی حفر چاه فاضلاب
آشنایی با پروتکل های ایمنی حفر چاه
چگونگی دفع فاضلاب های شهری و صنعتی
فاضلاب شهری و صنعتی و شیوه های دفع آنها
نمایش همه

انواع فاضلاب و روش های دفع آن

آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن

آشنایی با انواع فاضلاب شهری و شیوه های دفع آن

بررسی روش های دفع فاضلاب شهری صنعتی و خانگی

 

بررسی روش های دفع فاضلاب شهری صنعتی و خانگی

انواع فاضلاب و روش های دفع آن بسته به شکل پیدایش و خواص آنها به 3 گروه زیر تقسیم بندی می شوند.

  • فاضلاب های خانگی
  • فاضلابهای صنعتی
  • فاضلابهای سطحی

 

بررسی فاضلاب های