تخلیه چاه به صورت کاملا مکانیزه در بلوار کوهک

تخلیه چاه به صورت کاملا مکانیزه درک وتاه ترین زمان ممکن و بدون هیچ گونه آلودگی انجام می شود. برای این منظور از تانکرهای بزرگ و انواع پمپ ها استفاده می شود.

این دستگاه های بسیار قوی می باشند به گونه ای که هم آب چاه را و هم لجن چاه را می کشد. استفاده از این پمپ مقرن به صرفه تر از سایر روش ها می باشد. به طوری که تا حد ممکن لجن چاه را می کشد.

نحوه انجام خدمات تخلیه چاه در منطقه کوهک

تخلیه چاه بلوار کوهک باماشین ساکشن هم انجام می گیرد. روش کار به این صورت است که بدون استفاده از هیچ گونه پمپ و بدون تخریب و خرابی درب چاه شیلنگی به داخل چاه فرستاده می شود.
این ماشین با پمپ هایی که روی خود نصب شده عمل مکش را ا نجام می دهد و باعث می شود آب و لجن چاه را داخل تانکرها هدایت کند. به این عمل تخلیه چاه باماشین ساکشن می گویند. نام دیگرآن تخلیه چاه باماشین مکنده گویند.