خدمات تخلیه چاه در منطقه جاده مخصوص کرج و بزرگراه شهید لشگری

در تخلیه چاه جاده مخصوص کرج، اگر دیواره چاه دارای رسوب و چربی زیادی شده باشد از ماشین مکنده برای کشیدن و از بین بردن چربی ها و رسوبات استفاده می شود.

بالا آمدن آب فاضلاب و دیده شدن جانوران موذی بیش تر از قبل از نشانه های پر شدن چاه می باشد. روش های مختلفی برای تخلیه چاه فاضلاب وجود دارد.

از جمله آن می توان به استفاده از ماشین تک فاز و سه فاز اشاره کرد. ماشین های تک فاز برای چاه های معمولی و سه فاز برای چاه هایی با عمق زیاد استفاده می شود.

چگونگی انجام این روش

  • باتانکربزرگ و پمپ لجن کش و پمپ ارتفاع زن.
  • باماشین مکنده و تانکر دوازده هزار لیتری به صورت کاملا مکانیزه.

برای تخلیه با تانکر مکنده نیازی به تخریب درب چاه نیست. باز بودن درب چاه به اندازه لوله 10 کفایت می کند. باز و بست درب چاه توسط سرویسکاران شرکت صورت می گیرد.